Общи правила и условия

Общи разпоредби

1. Настоящите Общи условия (наричани по-долу "ОУ") уреждат правата и задълженията на Продавача : ADUS Technologies s.r.o., със седалище Fraňa Kráľa 2049, 058 01 Попрад, KINKA STORE, Nám. Св. Егидий 2950, 05 801 Попрад (наричан по-нататък "Продавач") и Купувача (наричан по-нататък "Купувач") при покупката на стоки, предлагани от Продавача чрез електронния магазин на Продавача, и са неразделна част от Договора за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача от разстояние чрез електронни търговски отношения, установени на уебсайта и потвърдени чрез поръчка по пощата (наричан по-нататък "Договор за покупко-продажба"). (Продавачът и Купувачът заедно наричани по-нататък "Страни").

2. Настоящите ОУ се прилагат за покупката на стоки на уебсайта на Продавача и извършена чрез електронна поръчка .

3. Всички отношения между Купувача и Продавача, които не са уредени от настоящите Общи условия, се уреждат от съответните разпоредби на Закон № 513/1991 г., Търговски кодекс, с неговите изменения. Ако Купувачът е потребител по смисъла на чл. 52, ал. 3 от Закон № 40/1964 Coll., Граждански кодекс, с измененията, т.е. ако е Купувач, който при сключването и изпълнението на договора не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност, отношенията се уреждат от настоящите Общи условия и съответните разпоредби на Закон № 40/1964 Coll., Граждански кодекс, с измененията.

4. Правата на Купувача по отношение на Продавача, произтичащи от Закон № 250/2007 Сб. Закон № 372/1990 Сб. за престъпленията, с измененията, и Закон № 102/2014 Сб. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги по договор от разстояние или по договор, сключен извън търговския обект на Продавача, и за изменение и допълнение на някои закони, остават незасегнати от настоящите ОУ.

5. Купувач означава физическо или юридическо лице, което по електронен път избира стоки на уебсайта на електронния магазин на Продавача и извършва покупка чрез онлайн поръчка 

1. Идентификация на Продавача

ADUS Technologies s.r.o.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , тел : 0951 021 891

Операция:  KINKA STORE, Nám. Egidia 2950, 05 801 Попрад,

ID: 50403869, VAT: 2120318288

ДДС: SK 2120318288

Електронна поща: objednavky@kinka.sk

ЗАБЕЛЕЖКА: адресът на седалището на дружеството не се използва за връщане на стоки

2. Начин на сключване на договора за покупка

Предложението на Продавача за доставка на стоката, представена в електронния магазин, не представлява предложение за сключване на договор за покупко-продажба (оферта) по смисъла на § 43а от Гражданския кодекс и Продавачът не е задължен да сключи договор за покупко-продажба с Купувача относно този продукт. Представянето на продукта в електронния магазин е само с информативна цел. Купувачът отправя към Продавача предложение за сключване на договор за покупко-продажба под формата на попълнен и изпратен формуляр, намиращ се на уебсайта на Продавача, с което Купувачът отправя предложение за сключване на договор за покупко-продажба, чийто предмет е прехвърляне на собствеността върху посочените от Купувача стоки срещу заплащане на покупната цена и при условията, посочени в настоящата поръчка (наричана по-долу "Поръчката").

Преди да бъде изпълнена поръчката, Купувачът има възможност да се върне към формуляра за поръчка, където може да провери и промени вече попълнените данни. Впоследствие, след като поръчката бъде изпратена, Купувачът ще получи автоматично изпълнено уведомление за приемане на поръчката в електронната система на Продавача (наричано по-долу "Приемане на поръчката") на своя електронен адрес. При необходимост на електронния адрес на Купувача може да бъде изпратена всякаква допълнителна информация относно поръчката на Купувача.

С подаването на поръчка чрез електронния магазин на Продавача Купувачът се съгласява с изпращането на фактура по електронен път. Купувачът е отговорен за коректността и пълната функционалност на електронния адрес, посочен в поръчката. По искане на Купувача фактурата може да бъде изпратена и на хартиен носител.

Приемането на поръчката представлява приемане на предложението на Купувача за сключване на договор за продажба от страна на Продавача. Приемането на поръчката съдържа информация за наименованието и спецификацията на стоките, чиято продажба е предмет на договора за покупко-продажба, допълнителна информация за цената на стоките и/или други услуги, информация за очаквания срок на доставка на стоките, наименование и данни за мястото, където трябва да бъдат доставени стоките, и информация за възможната цена, условията, начина и датата на транспортиране на стоките до уговореното място на доставка на стоките на Купувача, информация за Продавача (търговско наименование, седалище, регистрационен номер, номер на регистрация в търговския регистър и т.н.) и евентуално друга необходима информация.

След това Продавачът изпраща на адреса на електронната поща на Купувача информация, че поръчката на Купувача е изпратена/изпратена.

Договорът за покупко-продажба се сключва с връчването на потвърждението за приемане на поръчката в електронен вид на Купувача. Договорът за покупко-продажба се съхранява в електронен вид от Продавача за необходимото време и ще бъде достъпен за Купувача при поискване. Продавачът изпълнява задължението си да издаде на Купувача един екземпляр от Договора за покупко-продажба незабавно след сключването на Договора за покупко-продажба, като доставя на Купувача по електронна поща приемането на поръчката от страна на Купувача заедно с приложените Общи условия, със съдържанието на които Купувачът вече се е съгласил при подаването на поръчката в електронния магазин. Договорът за покупко-продажба и Общите условия са съставени на словашки език и Договорът за покупко-продажба може да бъде сключен на словашки език.

Продавачът е информирал Купувача по ясен, недвусмислен, разбираем и безпогрешен начин за преддоговорната информация относно рекламации, плащания, търговски, транспортни и други условия преди изпращането на поръчката чрез

(а) основните характеристики на стоката или естеството на услугата, доколкото това е подходящо за използваното средство за комуникация и стоката или услугата, на съответната страница на каталога на уебсайта за електронна търговия на Продавача,

(б) информира за фирмата и седалището на Продавача в настоящите Общи условия, които са поместени на съответната подстраница на електронния магазин на Продавача,

в) телефонния номер на Продавача и друга информация, свързана с контакта на Купувача с Продавача, по-специално адреса на електронната поща на Продавача

г) адреса на Продавача, на който Купувачът може да предяви рекламация на стоки или услуги, да подаде жалба или друго оплакване, както е информиран в настоящите Общи условия и Процедурата за подаване на жалби, които са разположени на съответната подстраница на електронния магазин на Продавача,

(д) общата цена на стоките или услугите, включително данък върху добавената стойност и всички други данъци, или, ако поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде разумно определена предварително, начинът, по който тя е изчислена, както и разходите за транспорт, доставка, пощенски услуги и други разходи и такси, или, ако тези разходи и такси не могат да бъдат определени предварително, фактът, че Купувачът ще бъде задължен да ги заплати, за което е информиран на съответната каталожна страница на електронния магазин на Продавача,

е) условията за плащане, условията за доставка, срокът, в който Продавачът се задължава да достави стоката или да предостави услугата, информация за процедурите за предявяване и разглеждане на рекламации, жалби и оплаквания на Купувача, информирани в съответните членове на настоящите Общи условия и Процедурата за рекламации, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на Продавача,

ж) информацията за правото на Купувача да се откаже от Договора за покупко-продажба, за условията, срока и реда за упражняване на правото на отказ от Договора в настоящите Общи условия, които са разположени на съответната подстраница на електронния магазин на Продавача,

з) информацията, че ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, той/тя поема разходите, свързани с връщането на стоките на продавача, съгласно чл. 10, ал. 3 от Закон № 102/2014 Сб. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги по договор от разстояние или договор, сключен извън търговския обект на продавача, и за изменение и допълнение на някои закони (наричан по-долу "Закон за защита на потребителите при продажби от разстояние"), а ако се откаже от договора за покупко-продажба - и разходите за връщане на стоките, които поради естеството си не могат да бъдат върнати по пощата, информирани в точка 6 от настоящите общи условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,

й) обстоятелствата, при които Купувачът губи правото си да се откаже от договора, посочени в точка 6 от настоящите общи условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на Продавача,

к) указанието за отговорността на Продавача за недостатъци на стоките или услугите съгласно чл. 622 и 623 от Гражданския кодекс е информирано в Процедурата за рекламации, която се намира на съответната подстраница на електронния магазин на Продавача,

л) съществуването и подробностите за гаранцията, предоставена от производителя или продавача съгласно по-строги принципи от предвидените в член 502 от Гражданския кодекс, ако производителят или продавачът я предоставя, както и информация за съществуването и условията за съдействие и услуги, предоставени на купувача след продажбата на стоката или предоставянето на услугата, ако такова съдействие е предоставено, информирани в Процедурата за рекламации, която се намира на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,

(м) съвместимостта на електронното съдържание с хардуер и софтуер, за които продавачът знае или може разумно да се очаква да знае, когато е приложимо, информиран на съответната каталожна страница на уебсайта за електронна търговия на продавача

н) че договорът за продажба се съхранява в електронна форма при продавача и е на разположение на купувача при писмено искане от страна на купувача, както е информирано в настоящите общи условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача, о) че езикът, предложен за сключване на договора, е словашки, както е информирано в настоящите общи условия, които се намират на съответната подстраница на електронния магазин на продавача,

(п) информация за възможността и условията за решаване на спора чрез система за алтернативно решаване на спорове; на съответната подстраница на електронния магазин Продавачът е предоставил и връзка към платформата за алтернативно решаване на спорове, чрез която потребителят може да подаде предложение за започване на алтернативно решаване на спорове.

Ако Продавачът не е изпълнил задължението за предоставяне на информация за заплащане на допълнителни такси или други разходи съгласно буква д) или на разходите за връщане на стоките съгласно буква и) от настоящите Общи условия, Купувачът не е длъжен да заплаща тези допълнителни такси или разходи или разходите за връщане на стоките.

Общите условия се прилагат само за договор за продажба, сключен между Продавача и Купувача, който е потребител по смисъла на член 2, буква а) от Закон № 250/2007 Сб. ДВ, бр. 372/1990 г., относно правонарушенията, със съответните изменения. Общите условия не се прилагат в случаите, когато лице, което не е потребител, възнамерява да сключи договор за покупко-продажба с Продавача. По смисъла на Закона потребител е само физическо лице, което при сключването и изпълнението на потребителски договор не действа в рамките на своята стопанска дейност, заетост или професия.

 

3. Права и задължения на продавача

Продавачът е длъжен да:

(а) да достави стоките на Купувача в уговореното количество, качество и срок въз основа на поръчка, потвърдена с приемане, и да ги опакова или оборудва за транспортиране по начин, необходим за тяхното запазване и защита,

б) да гарантира, че доставените стоки са в съответствие с приложимото законодателство на Словашката република,

в) незабавно след сключването на договора за продажба, но най-късно заедно с доставката на стоките, да предостави на купувача потвърждение за сключването на договора за продажба на траен носител, например по електронна поща,

г) да предаде на купувача, най-късно заедно със стоките в писмена или електронна форма, всички документи, необходими за приемането и използването им (ръководства на словашки език, гаранционна карта, данъчен документ).

Продавачът има право на надлежно и своевременно плащане на покупната цена от страна на купувача за доставените стоки.

Ако поради изчерпване на складовите наличности или липса на стоки Продавачът не е в състояние да достави стоките на Купувача в срока, уговорен в Договора за покупко-продажба или посочен в настоящите Общи условия, или на договорената покупна цена, Продавачът е длъжен да предложи на Купувача алтернативно изпълнение или възможност Купувачът да се откаже от Договора за покупко-продажба (да анулира поръчката). Купувачът може да се откаже от договора за покупко-продажба или да анулира поръчката, като изпрати електронно съобщение до Продавача. Ако Купувачът вече е платил покупната цена или част от нея, Продавачът възстановява вече платената покупна цена или част от нея в срок не по-късно от 14 дни от датата на връчване на електронното писмо за отказ от договора за покупко-продажба или анулиране на поръчката на Купувача. Ако Купувачът не приеме алтернативното изпълнение, предложено от Продавача, в разумен срок или не се откаже от договора за покупка, Продавачът има право да се откаже от договора за покупка чрез връчване на електронно съобщение до Купувача.

4. Права и задължения на Купувача

Купувачът е информиран от Продавача, че Поръчката за покупка включва задължението за плащане на Покупната цена.

Купувачът е длъжен да:

(а) да приеме поръчаните и доставени стоки надлежно и навреме,

б) да заплати на Продавача договорената покупна цена в рамките на уговорения срок, включително разходите за доставка на стоките,

в) да потвърди получаването на стоките от куриера със своя подпис или с подписа на упълномощено от него лице.

Купувачът има право на доставка на стоките в количеството, качеството, на датата и мястото, договорени от страните.

5. Условия за доставка

Обичайната наличност на стоките с очакваната дата на доставката им до Купувача е посочена за всяка стока на уебсайта за електронна търговия. Продавачът показва в електронния магазин информация за обичайната наличност на стоките (в наличност, в избрани магазини и т.н.). Тази информация обаче може да се промени и Продавачът не гарантира незабавната наличност на предлаганите стоки и услуги във всички или в някои абонаментни пунктове или с определени видове транспорт. Освен ако не е уговорено друго между Продавача и Купувача в Договора за покупко-продажба, Продавачът е длъжен да достави стоката на Купувача незабавно, най-късно в рамките на 30 дни от датата на сключване на Договора за покупко-продажба. Ако Продавачът не е изпълнил задължението си да достави вещта в срока съгласно първото изречение, Купувачът го кани да достави вещта в допълнителен разумен срок, предоставен от него. Ако продавачът не достави вещта дори в този допълнителен разумен срок, купувачът има право да се откаже от договора за продажба.

Продавачът има право да покани купувача да получи стоката дори преди изтичането на срока за доставка, уговорен в договора за продажба.

Купувачът е длъжен да приеме стоките на мястото, уговорено в договора за покупко-продажба или по друг начин, уговорен между Продавача или негов представител, упълномощен да достави стоките, и Купувача преди доставката на стоките.

Ако Продавачът достави Стоките на Купувача на мястото и в срока, Купувачът е длъжен да приеме Стоките лично или да уреди Стоките да бъдат приети от лице, упълномощено от Купувача в негово отсъствие да приеме Стоките и да подпише протокола за доставка и предаване. Стоките се считат за доставени и приети при предаването им на Купувача. Доставка на Стоките на Купувача означава доставката на Стоките на място, приемането им от Купувача или упълномощено от него трето лице и подписването на протокола за доставка и предаване от Купувача или упълномощено от него трето лице.

Купувачът е длъжен да прегледа пратката, т.е. стоките и тяхната опаковка, веднага след доставката в присъствието на представител на продавача. В случай на установяване на наличието на дефект на стоката, представителят на Продавача е длъжен да позволи на Купувача да състави протокол за степента и естеството на дефекта на стоката, чиято точност се потвърждава от представителя на Продавача. Въз основа на така съставения протокол, предаден на Продавача, Купувачът може впоследствие да откаже да приеме доставените дефектни стоки или да потвърди доставката на дефектните стоки и впоследствие, в съответствие с Процедурата за рекламации, да предяви рекламация за дефекти на стоките. Ако Купувачът откаже да приеме доставката на дефектните стоки, всички разумно направени разходи за връщане на стоките на Продавача се поемат от Продавача.

В случай на недоставяне на стоките от страна на Продавача не по-късно от срока, посочен в настоящите Общи условия, Купувачът има право да се откаже от Договора за покупко-продажба, а Продавачът е длъжен да възстанови на Купувача вече платената покупна цена или част от нея в срок от 14 дни от получаване на отказа от Договора за покупко-продажба.

Купувачът избира начина на доставка, когато прави поръчка в електронния магазин. Предлагат се следните начини на доставка:

(а) лично получаване в пункт за продажба - Купувачът получава стоките лично в един от наличните пунктове за продажба - магазините на Продавача в рамките на работното време. Не всички пунктове за раздаване са налични за всички видове стоки и услуги. При подаване на поръчка на Купувача се предлага избор само на наличните пунктове за продажба за съответния вид стоки или услуги.

б) Куриер - Продавачът доставя пратката на Купувача чрез куриер до избраното място на доставка. Стоките се доставят с куриер само през работните дни.

Купувачът потвърждава и се съгласява да предостави лични данни в обхват име и фамилия, адрес за кореспонденция на територията на Словашката република, телефонен номер, адрес на електронна поща на куриерската фирма, осигуряваща транспорта и доставката на пратката на Купувача, доколкото това е необходимо за доставката или по-лесното доставяне на пратката на Продавача.

6. Правото да се откаже от договора за продажба, без да посочва причина.

Ако Продавачът не е в състояние да изпълни задълженията си по договора за покупко-продажба поради изчерпване на наличностите, липса на стока или ако производителят, вносителят или доставчикът на стоката, договорена в договора за покупко-продажба, е преустановил производството или е направил такива значителни промени, които правят невъзможно изпълнението на задълженията на Продавача по договора за покупко-продажба, или по причини на непреодолима сила, или ако, дори при полагане на дължимата грижа, Продавачът която може справедливо да се изисква от него, не е в състояние да достави стоките на клиента в срока, посочен в настоящите общи условия, или на цената, посочена в поръчката, продавачът е длъжен незабавно да уведоми купувача за този факт и същевременно е длъжен да предложи на купувача алтернативно изпълнение или възможност купувачът да се откаже от договора за покупка (да анулира поръчката). В случай че купувачът се откаже от договора за покупко-продажба поради причините, посочени в тази точка от настоящите общи условия, продавачът е длъжен да върне на купувача вече платения депозит за стоките, договорени в договора за покупко-продажба, в срок от 14 дни от получаване на уведомлението на купувача за отказ от договора.

Съгласно правната уредба имате възможност да се откажете от договора за продажба, като първо информирате купувача писмено или по електронна поща за решението си да се откажете от този договор под формата на недвусмислено формулирано изявление по начин, който не поражда съмнение (например по електронна поща или с писмо, изпратено по пощата), в срок от 14 дни, считано от деня, следващ деня, в който стоките са ви били доставени.

Срокът за отказ от договора се счита за спазен, ако уведомлението за отказ от договора е изпратено на продавача не по-късно от последния ден на срока. След това трябва да върнете стоките незабавно и във всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сте ни уведомили, че се отказвате от този договор, на следния адрес: KINKA STORE , Nám. Egídia 2950, 05801 Попрад, E-mail: objednavky@kinka.sk

Срокът се счита за спазен, ако стоките са предадени за транспортиране най-късно в последния ден от срока. Препоръчва се стоките да бъдат застраховани. Наложен платеж не се приема от продавача. Продавачът е длъжен да върне на Купувача без неоправдано забавяне, най-късно в рамките на 14 дни от датата на получаване на уведомлението за отказ, всички плащания, получени от Купувача въз основа на или във връзка с договора за продажба, включително разходите за транспорт, доставка и пощенски услуги и други разходи и такси. Продавачът не е длъжен да възстанови плащанията на Купувача по тази клауза от настоящите Общи условия, преди Стоките да са били доставени на Купувача или докато Купувачът не докаже, че Стоките са били изпратени обратно на Продавача, освен ако Продавачът не предложи да получи Стоките лично или чрез упълномощено от него лице.

В рамките на този период Купувачът има право да разопакова и изпробва стоките след получаването им по начин, подобен на обичайния за покупка в традиционен магазин, доколкото това е необходимо, за да се установи естеството, характеристиките и функционалността на стоките. Купувачът носи отговорност само за всяко намаляване на стойността на стоките в резултат на такова боравене със стоките, което надхвърля боравенето, необходимо за установяване на характеристиките и функционалността на стоките. Продавачът има право едностранно да прихване вземането за обезщетение за вреди срещу вземането на Купувача за възстановяване на паричните средства, получени от Продавача от Купувача. Потребителят не носи отговорност за намаляване на стойността на стоката, ако продавачът не е изпълнил задължението за предоставяне на информация относно правото на потребителя да се откаже от договора съгласно член 3, параграф 1, буква з) от Закона за защита на потребителите при продажби от разстояние.

Срокът за отказ от договора за продажба започва да тече от деня, в който купувачът или трето лице, посочено от купувача, с изключение на превозвача, приеме доставката на всички части от поръчаните стоки, или ако

(а) стоките, поръчани от купувача в една поръчка, се доставят поотделно, от датата на получаване на стоките, които са доставени последни,

(б) стоките, състоящи се от няколко части или детайли, се доставят, считано от датата на получаване на последната част или детайл,

(в) той доставя стоки многократно по договор за определен период от време, считано от датата на получаване на първата доставена стока.

Купувачът може също така да се откаже от договора за продажба, чийто предмет е покупката на стоките, преди да е започнал да тече срокът за отказ.

Купувачът поема разходите за връщане на стоките на продавача или на лицето, упълномощено от продавача да получи стоките, а ако се откаже от договор за продажба от разстояние, също и разходите за връщане на стоките, които поради естеството си не могат да бъдат върнати по пощата. Това не се прилага, ако продавачът се е съгласил да ги поеме сам или ако не е изпълнил задължението си по чл. 3, ал. 1, т. i) от Закона за защита на потребителите при продажба от разстояние.

Продавачът е длъжен да възстанови на Купувача без неоправдано забавяне, най-късно в 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ, всички плащания, получени от Купувача по Договора за покупко-продажба или във връзка с него, включително разходите за транспорт, доставка и пощенски разходи и други разходи и такси за Стоките, по същия начин, който Купувачът е използвал при извършване на плащането си, освен ако Продавачът не се договори с Купувача за друг начин на възстановяване на плащанията, без на Купувача да се начисляват допълнителни такси във връзка с това възстановяване.

УВЕДОМЛЕНИЕ:

Адрес на седалището:

ADUS Technologies s.r.o., Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad,

не служи за връщане на стоки.

7. Запазване на доставката

Доставката на стоките се извършва само на територията на Словашката република.

8. Транспортни разходи

Цената за транспортни разходи в електронния магазин KINKA, която купувачът е длъжен да заплати едновременно с плащането на покупната цена, е 4,95 €. При плащане с наложен платеж се начислява такса от 4,95 €. Действителните разходи за наложен платеж и доставка се покриват само частично от тази сума, а останалата част се поема от KINKA .

Ако по технически или логистични причини доставката се извършва на няколко етапа, ние, разбира се, начисляваме пощенските разходи и разходите за опаковане само веднъж.

9. Придобиване на собствеността и прехвърляне на риска от повреда на стоките

До пълното заплащане на покупната цена стоките остават собственост на дружеството и купувачът придобива собствеността върху стоките едва след пълното заплащане на покупната цена.

Рискът от увреждане на стоките преминава върху купувача в момента, в който купувачът или упълномощено от него трето лице приеме стоките от продавача или негов представител, упълномощен да достави стоките, или, ако не го направи навреме, в момента, в който продавачът позволи на купувача да се разпорежда със стоките и купувачът не приеме стоките.

10. Условия за плащане

Покупната цена за Стоките, договорена в договора за продажба между Продавача и Купувача, е посочена в Приемането на поръчката. Нашите цени са посочени в евро и включват законоустановения размер на ДДС.

Купувачът е длъжен да заплати на Продавача покупната цена за договорените стоки в срока съгласно договора за покупко-продажба, но най-късно при получаване на стоките.

Ако Купувачът не плати на Продавача пълната покупна цена до момента на доставка на стоките до мястото на доставка, Продавачът има право да откаже доставката на стоките на Купувача. Всички обявени ценови промоции са винаги валидни само до изчерпване на наличностите или до изтичане на срока им. Купувачът задължително избира начина на плащане при подаване на поръчката, тъй като не всички начини на плащане са достъпни за всички начини на доставка или групи стоки - електронният магазин автоматично ще позволи при подаване на поръчката да се избере само начинът на плащане, който е възможен в дадената конфигурация. KINKA си запазва правото да изключи определени методи на плащане в отделни случаи.

Възможности за плащане:

1.Авансово плащане по банков път - Плащането по банков път е метод на авансово плащане, т.е. стоките се доставят, след като средствата постъпят по сметката на компанията. Цялата информация относно плащането с банков превод ще ви бъде изпратена по имейл, след като направите поръчката си. Моля, имайте предвид, че стоките ще бъдат резервирани за една седмица.

2.наложен платеж за стоки, доставени чрез куриер.

Ще заплатите стоките при получаването им в брой или с кредитна карта.

3. В брой

Ще заплатите стоките при личното им получаване от някой от нашите магазини. Можете да платите в брой при личното получаване на стоките.

11. Окончателни разпоредби

Настоящите общи условия влизат в сила и влизат в сила на 20.11.2023 г.

Настоящите общи условия, валидни и действащи към датата на сключване на договора за покупко-продажба, са неразделна част от договора за покупко-продажба.

Страните се съгласяват, че комуникацията между тях ще се осъществява под формата на електронни съобщения.

Ако Купувачът не е доволен от начина, по който Продавачът е разгледал жалбата му, или ако смята, че Продавачът е нарушил правата му, той има възможност да се обърне към Продавача с искане за обезщетение. Ако Продавачът отговори отрицателно на искането за обезщетение или не отговори в рамките на 30 дни от датата на изпращането му, Купувачът има право да подаде предложение за започване на алтернативно решаване на спорове съгласно разпоредбите на член 12 от Закон № 391/2015 Coll. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение и допълнение на някои закони. Компетентният субект за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с Доставчика е Словашката търговска инспекция, Prievozská 32, 827 99 Братислава 27, http://www.soi.sk или друго компетентно упълномощено юридическо лице, вписано в списъка на субектите за алтернативно разрешаване на спорове, поддържан от Министерството на икономиката на Словашката република (списъкът е достъпен на http://www.mhsr.sk). Клиентът може да използва платформата за онлайн решаване на спорове, достъпна на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/, за да подаде предложение за алтернативно решаване на спорове.

Отношенията, които не са уредени от настоящите Общи условия, се подчиняват на съответните разпоредби на Гражданския кодекс, Закон № 250/2007 Сб. Закон № 372/1990 Сб. за престъпленията, с измененията и допълненията, Закон № 22/2004 Сб. за електронната търговия и за изменение и допълнение на Закон № 128/2002 Сб. за държавния контрол на вътрешния пазар по въпросите на защитата на потребителите и за изменение и допълнение на някои закони, изменен със Закон № 284/2002 Сб. с измененията и допълненията и Закон № 102/2014 Сб. относно защитата на потребителите при продажби от разстояние.

Преди да изпрати поръчката, купувачът ще бъде помолен да потвърди, че се е запознал с настоящите общи условия, че ги е прочел, разбира съдържанието им и е съгласен с тях в тяхната цялост. Общите условия за обработване на лични данни и посочване на конкретни лични данни с тяхното обработване се съдържат в .

Надзорен орган:

Словашката търговска инспекция (SOI)

Инспекторат на SOI за област Братислава

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Отдел "Техническа инспекция на продуктите и защита на потребителите" и Правен отдел

тел. №: 02/ 58272 172, 02/58272 104 факс №: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi