ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ

Процедура за подаване на жалби

 

                I. ВСТЪПИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият документ е неразделна част от Общите условия на Продавача - Дружеството:

 

ADUS Technologies s.r.o.

Fraňa Kráľa 2049, 05 801 Poprad , тел : 0951 021 891

Операция:  KINKA STORE, Nám. Egidia 2950, 05 801 Попрад: KINKA'S ST,

ID: 50403869, VAT: 2120318288

ДДС: SK 2120318288

Електронна поща: objednavky@kinka.sk, уебсайт: https://www.kinkastore.sk/

 (наричана по-долу "Продавач" или "KINKA").

Процедурата за подаване на жалби в KINKA се издава в съответствие със Закон № 40/1964 Coll. за Гражданския кодекс, както е изменен (наричан по-долу "Граждански кодекс"), Закон № 250/2007 Coll. за защита на потребителите и Закон № 372/1990 Coll. за нарушенията, както е изменен (наричан по-долу "Закон за защита на потребителите"), Закон № 391/2015 Coll. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение и допълнение на някои закони, както и друго общозадължително законодателство на Словашката република.

С настоящата Процедура за рекламация, достъпна в KINKA и на уебсайта www.kinka.sk, в съответствие с чл. 18, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, Продавачът надлежно информира Потребителя (наричан по-нататък също "Клиент" или "Купувач") за условията и начина на упражняване на правата от отговорността за недостатъци (наричани по-нататък също "Рекламация"), включително информация за мястото, където може да бъде подадена Рекламацията, и за извършването на гаранционни ремонти.

Настоящата Процедура за рекламация се прилага за рекламация на стоки, придобити от Купувача от Продавача в търговските обекти на Продавача на територията на Словашката република, както и в електронния магазин на Продавача www.kinka.sk.

Настоящата Процедура за подаване на жалби не се прилага за рекламация на стоки KINKA, закупени от Клиента в магазин на KINKA в страна, различна от Словашката република, или от други продавачи.  При рекламация на такива стоки е необходимо да се спазват правилата за рекламация на съответния продавач.

           II. ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА ЗА ДЕФЕКТИ И ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Продавачът носи отговорност за недостатъци на продаваните стоки, които са налице при получаването им от Купувача, и за недостатъци на стоките, които стават явни след получаването на стоките в рамките на гаранционния срок (гаранция).

Продължителността на гаранционния срок е 24 месеца, освен ако продавачът не е предвидил по-дълъг гаранционен срок. Гаранционният срок започва да тече от момента на приемане на стоките от купувача. Срокът на експлоатация на стоките може да не съвпада със срока на гаранцията.

Правата на отговорност за дефекти на стоките, за които се прилага гаранционният срок, се погасяват, ако не бъдат упражнени в рамките на гаранционния срок. Правата на отговорност за бързо развалящи се стоки трябва да бъдат упражнени не по-късно от деня след покупката; в противен случай правата се погасяват. Периодът между упражняването на правото на отговорност за дефекти и момента, в който купувачът е бил длъжен да получи стоките след приключване на ремонта, не се включва в гаранционния срок.

Ако стоките бъдат заменени, гаранционният срок започва да тече отново от момента на получаване на новите стоки. Същото важи и ако се замени част, за която е предоставена гаранция.

Продавачът не носи отговорност за дефекти на стоките, ако:

купувачът сам е причинил дефекта;

той е възникнал по време на гаранционния срок в резултат на износване, дължащо се на нормална употреба, неправилна употреба или употреба в разрез с предназначението на стоките;

основната поддръжка не е била извършена правилно;

дефектите са причинени от намеса на неупълномощено лице в стоките или техните компоненти;

купувачът е знаел за дефекта или е бил изрично и ясно уведомен за дефекта, преди да приеме доставката на стоките; и ако поради дефекта е била предоставена отстъпка от цената на стоките;

защитните пломби на стоките са били нарушени;

ако стоките са предявени след изтичане на гаранционния срок или на друг срок, в който стоките трябва да запазят специфичните си характеристики.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Ако закупената стока е дефектна и за нея отговорност носи продавачът, доставчикът или производителят и тя е покрита от гаранция, купувачът има право да предяви рекламация за дефект за нарушение на договора за продажба. Купувачът е длъжен да предяви рекламация на стоките без неоправдано забавяне след установяване на дефекта, за да може рекламацията да бъде правилно оценена и обработена.

Купувачът е длъжен да окаже съдействие за разрешаване на рекламацията, по-специално като предостави своето име, фамилия, адрес за доставка, електронен адрес, телефонен номер, дата на рекламацията, описание на дефекта на стоката и необходимия начин за разглеждане на рекламацията. За да бъде правилно оценена жалбата, е необходимо стоките, предмет на жалбата, да са окомплектовани и да отговарят на общите хигиенни принципи.

В допълнение към общоизвестните правила, купувачът е длъжен да спазва условията, определени за използване на стоките в гаранционната карта или в инструкциите за употреба, да използва и да се грижи за стоките в съответствие с естествения им срок на годност и, ако стоките са запечатани, да не нарушава тези пломби при използването им.

1)Ако в стоките има дефект, който може да бъде отстранен, купувачът има право да го отстрани безплатно, своевременно и по подходящ начин. Ако става въпрос за дефект, който не е гаранционен, и купувачът се съгласи на платен ремонт, стоките се ремонтират на цена съгласно актуалната валидна ценова листа.

2)Купувачът може, вместо да отстрани дефекта, да поиска замяна на стоката или, ако дефектът се отнася само до част от стоката, замяна на частта, ако това не води до непропорционални разходи за продавача в сравнение с цената на стоката или сериозността на дефекта.

3)Продавачът винаги може да замени дефектната стока с безупречна, вместо да отстрани дефекта, ако това не причинява сериозни неудобства на купувача.

4)Ако в стоката има дефект, който не може да бъде отстранен и който пречи на стоката да се използва правилно като вещ без дефект, купувачът има право да поиска замяна на стоката или да се откаже от договора за продажба. Същите права важат за купувача, ако дефектите са отстраними, но ако купувачът не може да използва правилно стоките поради повторната поява на дефекта след ремонта или поради по-голям брой дефекти.

5) Ако има други неотстраними дефекти, купувачът има право на разумна отстъпка от цената на стоките.

Ако стоките имат недостатъци, за които продавачът знае, той е длъжен да обърне внимание на купувача върху тях при договарянето на договора за продажба. Ако дефектът, за който продавачът не е предупредил купувача, излезе наяве впоследствие, купувачът има право на разумна отстъпка от договорената цена, съответстваща на естеството и степента на дефекта; ако дефектът прави стоките неизползваеми, купувачът също има право да се откаже от договора. Купувачът също така има право да се откаже от договора, ако продавачът го е уверил, че стоките имат определени характеристики, по-специално тези, посочени от купувача, или че нямат дефекти, и това уверение се окаже невярно.

Купувачът е длъжен да прегледа пратката, т.е. стоките, както и тяхната опаковка, веднага след доставката в присъствието на превозвача. В случай че установи наличието на дефект на стоката, Купувачът е длъжен незабавно да уведоми за това обстоятелство по електронна поща на адрес: objednavky@kinka.sk или по телефона, а превозвачът е длъжен да позволи на Купувача да състави протокол за степента и естеството на дефекта на стоката, чиято точност се потвърждава от превозвача. Всички разумни разходи, направени при връщането на стоките на Продавача в този случай, се поемат от Продавача.

 

IV.МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБАТА

 

Потребителят има право да предяви рекламация в обекта на Продавача, където е възможно приемането на рекламацията по отношение на продадените стоки или предоставените услуги, като достави стоките в обекта на Продавача и предаде на Продавача изразеното от Купувача намерение да упражни правото си по член III, параграфи 1. до 5. от настоящия Правилник за рекламации (наричано по-долу "Уведомление за рекламация"). В случай на изпращане на стоките по пощата, Продавачът препоръчва стоките да бъдат застраховани при изпращането им за рекламация. Продавачът не приема пратки с наложен платеж. Купувачът има право да предяви рекламация и пред лицето, упълномощено от производителя на стоката да извършва гаранционни ремонти (наричано по-долу "Определено лице"). Списъкът на определените лица е включен в гаранционната карта или е изпратен на Купувача от Продавача по негово искане.

 

V. НАЧИН НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

Процедурата по предявяване на рекламация по отношение на стоки, които могат да бъдат доставени на Продавача, започва на датата, на която са изпълнени кумулативно всички изброени по-долу условия:

(а) връчване на Уведомлението за рекламация на Продавача; и

(б) доставка на стоките, за които се предявява рекламация от Купувача, на Продавача.

Продавачът издава на Купувача потвърждение на рекламацията в подходяща форма, избрана от Продавача, напр. Продавачът е длъжен да посочи точните дефекти на рекламираната стока, начина на разглеждане на рекламацията, поискан от Купувача, датата, на която е направена рекламацията, датата на получаване на рекламацията, номера на рекламацията, данните за контакт с Купувача, името на лицето, което разглежда рекламацията, кога и къде е закупена стоката и цената, на която е закупена стоката, а ако потвърждението е на хартиен носител, потвърждението съдържа и подписа на лицето, което разглежда рекламацията, подписа на Купувача и печата на Продавача.

Ако рекламацията е направена чрез средства за дистанционна комуникация, Продавачът е длъжен да предаде потвърждението на рекламацията на Купувача незабавно; ако не е възможно потвърждението да бъде предадено незабавно, то трябва да бъде предадено без неоправдано забавяне, но най-късно заедно с доказателството за разглеждане на рекламацията.

Продавачът е длъжен да разреши рекламацията незабавно, в сложни случаи не по-късно от 3 работни дни от датата на рекламацията, а в обосновани случаи, по-специално ако се изисква сложна техническа оценка на състоянието на стоката, не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията.

Продавачът ще информира купувача за резултата от рекламацията незабавно след приключване на процедурата по рекламация по телефона или писмено, като заедно със стоките или по електронна поща ще получи и доказателство за рекламацията. Продължителността на рекламацията се изчислява от деня след предявяването на рекламацията до деня на уреждането на рекламацията. След изтичане на срока за разглеждане на рекламацията купувачът - потребител има право да се откаже от договора или има право да замени стоката с нова.

Ако купувачът е предявил рекламация на стока през първите 12 месеца от сключването на договора за продажба, продавачът може да отхвърли рекламацията само въз основа на професионална оценка. Независимо от резултата от професионалната оценка, Продавачът няма право да изисква от Купувача да заплати разходите за професионалната оценка на стоките или каквито и да било други разходи, свързани с професионалната оценка на стоките.

Ако Купувачът е предявил рекламация за стоките след 12 месеца от сключването на договора за продажба и Продавачът е отхвърлил рекламацията, Продавачът посочва в документа за рекламация на кого Купувачът може да изпрати стоките за експертна оценка. Ако купувачът докаже, че продавачът е отговорен за декларирания дефект на стоката, купувачът може да предяви рекламацията отново.

Ако Купувачът изпрати стоките за експертна оценка на посоченото в документа за рекламация лице, разходите за експертна оценка на стоките, както и всички други свързани разходи, които са разумно направени, са за сметка на Продавача, независимо от резултата от експертната оценка, и Продавачът е длъжен да ги заплати на Купувача в срок от 14 дни от датата на повторното предявяване на рекламацията.

Продавачът е длъжен да разгледа рекламацията и да прекрати процедурата по рекламация по един от следните начини:

(а) като предаде поправените стоки,

б) чрез замяна на стоките,

в) чрез възстановяване на покупната цена на стоките под формата на други стоки по избор на Продавача, ако стоките са били закупени в търговското звено на Продавача,

(г) възстановяване на покупната цена на стоките в брой, по сметка или под формата на ваучери за подаръци

(д) чрез заплащане на разумна отстъпка от цената на стоките,

(е) чрез писмена покана за приемане на изпълнението, посочено от Продавача,

(ж) чрез мотивиран отказ на рекламация на стоки.

В случай на връщане на стока по пощата или чрез дистрибуторския партньор на Продавача поради дефект на стоката, Купувачът има право на възстановяване на пощенската такса. Таксата ще бъде възстановена по банковата сметка на Купувача, посочена от него, в срок от 14 дни от датата на получаване на доказателство за плащане от Продавача.

Купувачът е длъжен да приеме доставката на рекламираната стока в срок от 14 дни от датата на получаване на известието на Продавача за ремонт на рекламираната стока. Ако Купувачът не приеме доставката на ремонтираните стоки в рамките на този срок, Купувачът е длъжен да заплати на Продавача такса за съхранение в размер на 1,00 EUR за всеки ден на неприемане на стоките до датата на приемане на стоките.

VI.АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Ако Купувачът не е доволен от начина, по който Продавачът е разгледал жалбата му, или смята, че Продавачът е нарушил правата му, той има право да се обърне към Продавача за обезщетение. Ако Продавачът отговори отрицателно на искането за обезщетение или не отговори на такова искане в срок от 30 дни от датата на изпращането му от Клиента, Клиентът има право да подаде молба за започване на алтернативно решаване на спорове съгласно разпоредбите на член 12 от Закон № 391/2015 Сб. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение и допълнение на някои закони, с измененията и допълненията.

Компетентният субект за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с Продавача е Словашката търговска инспекция или друго компетентно упълномощено юридическо лице, вписано в списъка на субектите за алтернативно разрешаване на спорове, поддържан от Министерството на икономиката на Словашката република (списъкът е достъпен на http://www.mhsr.sk/); клиентът има право да избере към кой от горепосочените субекти за алтернативно разрешаване на спорове да се обърне, като това не засяга възможността за обръщане към съда.

VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Продавачът - www.kinka.sk позволява на Купувача да върне стоките въз основа на основателна причина в рамките на 30 дни от покупката. Купувачът е длъжен да определи дефектите и след това да изпрати по пощата или лично да организира доставката на стоките до KINKA. Продавачът има право да откаже да приеме стоки, които са замърсени, непълни или използвани. При връщането на стоките Купувачът е длъжен да представи доказателство за покупката на стоките. Ако стоките са закупени в рамките на маркетингова промоция с отстъпка (напр. 2+1 безплатно), при връщането на стоките на купувача не се възстановява пълната цена на стоките, а само пропорционална част от цената на стоките спрямо цялата покупка в рамките на маркетинговата промоция с отстъпка.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата Процедура за подаване на жалби влиза в сила и има действие на 22 ноември 2023 г.

В случай на покупка в електронния магазин на Продавача, Купувачът потвърждава с подаването на поръчката, че е прочел Общите условия, от които настоящата Процедура за рекламации е неразделна част, и че е съгласен с тях, във версията, валидна и действаща към датата на подаване на поръчката.

Продавачът си запазва правото да прави промени в настоящия Правилник за рекламации без предварително уведомление. По отношение на Купувача Продавачът е обвързан от Процедурата за рекламации, която е в сила към момента на онлайн поръчката или покупката в магазина на KINKA за тухлена търговия.

Надзорът върху спазването на задълженията на Продавача по въпросите на защитата на потребителите съгласно приложимото законодателство се осъществява от Словашката търговска инспекция.